Poparcie inicjatywy dla Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, społecznej kandydatki na RPO

Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, zrzeszająca i reprezentująca osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów i przyjaciół, konsekwentnie i z pełnym przekonaniem popiera kandydaturę Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Podobnie jak ponad 1200 organizacji pozarządowych, jesteśmy przekonani, że Mecenas Rudzińska-Bluszcz jest najlepszą kandydatką na urząd RPO.

Kompetencje, doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie społecznej kandydatki w sprawy zwykłych ludzi poznaliśmy nie tylko podczas jej licznych spotkań ze społecznikami i organizacjami pozarządowymi  reprezentującymi różne obszary działań, ale też w wymiarze bardzo praktycznym. Znamy wiele spraw, które prowadziła w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osób i grup społecznie wykluczonych. Biuro RPO i Pani Mecenas Rudzińska-Bluszcz wspierali też osoby, które zwróciły się o pomoc do naszej inicjatywy i z uwagą słuchali o problemach, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy. Wielokrotnie popierali również ważne działania i postulaty naszego środowiska.

Społeczna Kandydatka na stanowisko RPO stale podkreśla, że „ważne jest, żeby prawa obywatelskie były jak najdalej od polityki i jak najbliżej człowieka”. Zdecydowanie nie chce wikłać się w polityczne spory, ale prezentować postawę ponadpartyjną i proobywatelską. Jest świetną prawniczką i bardzo kompetentną, pracowitą urzędniczką, cenioną i szanowaną za występowanie pro bono w obronie praw ludzi społecznie wykluczonych. Ma pięcioletnie doświadczenie w biurze RPO, gdzie pracuje jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych. Jest zatem osobą, która zna urząd i wie, jak można go unowocześnić.
Jej nadrzędnymi wartościami są dialog i porozumienie, co jest dziś szczególnie potrzebne. Wybór Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd RPO będzie najlepszą gwarancją, że nowy Rzecznik Praw Obywatelskich spełni społeczne nadzieje i oczekiwania.

Bo taki właśnie powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich – strażnik wolności i praw każdego człowieka i obywatela, gwarant realizacji zasady równego traktowania. RPO ma bronić praw obywatelskich tam, gdzie działania lub zaniechania organów państwa te prawa naruszyły, przeciwdziałać wszelkim aktom dyskryminacji, być głosem grup i osób społecznie wykluczanych, które często same nie wystąpią we własnym imieniu. RPO nie może reprezentować linii i interesów popierającej go formacji. Dobrą praktyką powinno być powoływanie na ten urząd osób spoza polityki, cieszących się szerokim społecznym poparciem i zaufaniem organizacji pozarządowych – osób wiarygodnych i bezstronnych w nieuniknionym sporze z władzą, jaki często toczą Rzecznicy.

Kończący kadencję prof. Adam Bodnar był autentycznie zaangażowany w sprawy obywateli i wierny prawoczłowieczym wartościom. Wspierał oddolne inicjatywy, reagował na przypadki naruszania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Poparł kampanie społeczne naszej inicjatywy: „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” o środowiskowe domy samopomocy dla osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną (2019 r.) oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” (kwiecień 2020 r.). Adam Bodnar wspierał postulaty środowiska na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – od kwestii socjalnych i antydyskryminacyjnych, przez edukację włączającą, wsparcie wykluczanych opiekunów, po bezpieczną przyszłość dorosłych z niepełnosprawnościami. Interweniował w sprawie uwzględnienia w tzw. tarczy antykryzysowej potrzeb i perspektyw rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dbał o to, by głos osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich mocno wybrzmiewał podczas kolejnych Kongresów Praw Obywatelskich. We wrześniu 2019 r. z jego inicjatywy w Biurze RPO odbył się pierwszy przełomowy Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków. Co bardzo ważne, przez całą kadencję pracownicy Biura RPO, w tym Mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, reprezentowali sprawy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w sądach, co doprowadziło do wielu korzystnych rozstrzygnięć. W trudnych dla naszego środowiska chwilach doświadczyliśmy, jak ważny jest niezależny, odważny, empatyczny RPO.

Mecenas Rudzińska-Bluszcz nie jest kandydatką żadnego środowiska politycznego, jest kandydatką ludzi. Otrzymała bezprecedensowe poparcie osób i organizacji, które na co dzień zajmują się problemami Polek i Polaków – to ogromny społeczny mandat.