Solidarni z protestującymi, chcemy całego systemu wsparcia!

Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!” solidaryzuje się z protestującymi w Sejmie osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami i popiera postulaty strajkujących. Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność rozwiązań systemowych, które w sposób trwały i całościowy poprawiłyby sytuację osób z niepełnosprawnościami i opiekunów.

Dobrze skonstruowany system wsparcia musi realizować prawo osób z niepełnosprawnościami do godnego, możliwie niezależnego życia, a ich rodzinom i opiekunom zapewniać niezbędne zabezpieczenie socjalne i pełnię praw obywatelskich. Popieramy rozbudowę sieci specjalistycznych ośrodków opieki dziennej i całodobowej, zatrudnienie i mieszkalnictwo wspomagane, asystencję osobistą. Wsparcie finansowe powinno odpowiadać rzeczywistym potrzebom osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów; nie może być przyznawane w sposób dyskryminujący. Świadczenia opiekuńcze nie powinny ograniczać prawa opiekunów do podejmowania aktywności zarobkowej w ograniczonym zakresie i do określonego ustawą pułapu. Opiekunom należy zapewnić adekwatne wsparcie wytchnieniowe.

Siłą sejmowego protestu jest nagłośnienie problemów, które rzadko przebijają się do opinii publicznej. Apelujemy do mediów o częstsze podejmowanie tematów ważnych dla środowiska, relacjonowanie posiedzeń komisji i działań rzeczniczych oraz recenzowanie obietnic składanych przez polityków.